Regulamin

 1. Definicje

Strona- strona internetowa www.expertfloat.pl .

Konto Klienta- bezpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na Stronie, dzięki której Usługobiorca otrzymuje możliwość zamawiania towaru w Strefie dla handlowców. Usługa Konto Klienta nie jest dostępna dla konsumentów w rozumieniu art.221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.0.1145).

Usługodawca- Firma Produkcyjno-Handlowa EXPERT Sp. z o. o., ul. Sosnowa 10, 86-005 Kruszyn Krajeński.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną; Usługodawca nie prowadzi sprzedaży detalicznej i ustala, że usługa Konto Klienta w Strefie Handlowca nie jest dostępna dla konsumentów w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.0.1145)

Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

Regulamin- niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, którego treść wynika z wymagań art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730). Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy bezpłatnie. Istnieje możliwość utrwalenia i wydrukowania Regulaminu. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania ze strony.

 1. Kontakt z Usługodawcą

1. Adres pocztowy: ul. Sosnowa 10, 86-005 Kruszyn Krajeński

2. Adres email: handel@expertfloat.pl

3. Numer telefonu : +48 52 323 93 00

 1. Wymogi techniczne

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Strony potrzebne jest:

 • aktywne konto email;

 • urządzenie z dostępem do Internetu;

 • przeglądarka obsługująca JavaScript i pliki cookies.

 1. Rodzaj i zakres usług objętych regulaminem

4.1. Konto Klienta. Założenie indywidualnego Konta Klienta w Strefie dla handlowców jest dobrowolne i zależne od woli Usługobiorcy, ale jego nie założenie skutkuje brakiem możliwości dokonywania zamówień drogą elektroniczną w EXPERT Sp. z o.o.;

4.1.1. Panel Klienta daje Kupującemu możliwość:

 1. Zapoznania się z pełną i aktualną listą towarów oferowanych przez Administratora oraz dokonanie zamówienia.

 2. Dostępu do Historii Zamówień dokonanych Strefie Handlowca od dnia założenia Konta;

 3. Dostęp do pokwitowań i not korygujących w panelu Pokwitowania i Korekty.

 4. Podglądu i edycji swoich danych w panelu Moje Informacje Osobiste;

 5. Podglądu i edycji adresów dostawy w zakładce Moje Adresy;

 6. uczestnictwa w programie lojalnościowym dzięki któremu klient ma możliwość gromadzenia punktów za zakupy w panelu Moje Bony;

 7. dostęp do panelu Moje Powiadomienia, w którym Usługodawca udostępnia istotne informacje o funkcjonowaniu Strefy Handlowca i EXPERT Sp. z o.o..

4.1.2. W celu założenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracji w Strefie Handlowca. Konto zostaje aktywowane po weryfikacji i akceptacji danych Usługobiorcy podanych w formularzu rejestracji przez Usługodawcę w ciągu 7 dni roboczych od momentu jego wypełnienia.

4.1.4. Konto Klienta powiązane jest z adresem email podanym w formularzu rejestracji. Dla jednego adresu email istnieje możliwość wygenerowania tylko jednego Konta Klienta.

4.2. Usługodawca świadczy na Stronie bezpłatne usługi informacyjne polegające na prezentacji towarów dostępnych w EXPERT Sp. z o.o..

4.3. Usługodawca świadczy na stronie bezpłatną usługę Blog polegającą na prezentacji artykułów i informacji na temat technik połowu ryb i sprzętu wędkarskiego.

 1. Zawarcie i rozwiązanie umowy

6.1. W momencie założenia Konta Klienta zawierana jest umowa pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą w zakresie prowadzenia Konta Klienta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

6.2. Usługobiorca może bez ponoszenia kosztów, w każdym czasie zrezygnować z Konta Klienta.

6. 3. W celu dokonania rezygnacji z Konta Klienta należy wysłać informację do Usługodawcy na adres email: handel@expertfloat.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta Klienta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia panelu Klienta.

 1. Reklamacje

Reklamacje w związku z funkcjonowaniem Strony można składać na adres e-mail wskazany w punkcie 2. Regulaminu. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej złożenia.

 1. Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawiera Polityka Prywatności.

 1. Zastrzeżenia

 1. Usługobiorca nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym;

 2. Umowa w związku z prowadzeniem Konta Klienta jest zawierana w języku polskim;

 3. W sytuacji wystąpienia ważnych przyczyn wskazanych poniżej, Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu;

 4. Ważne przyczyny, o których mowa to:

 • Konieczność dostosowania niniejszego Regulaminu do przepisów prawa mających zastosowanie do Strony;

 • W sytuacji poprawy warunków bezpieczeństwa świadczonej usługi;

 • W przypadku wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Strony, które wymagają zmiany w Regulaminie;

e) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

f) W przypadku zmiany regulaminu jego doręczenie Usługobiorcy następuje poprzez udostępnienie na Stronie.

g) Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na Stronie.

h) Korzystanie przez Usługobiorcę ze usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2020


2024 - Copyright

Created by Special Space