Polityka Prywatności RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018r. , Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazujemy informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Firmę Produkcyjno-Handlową „Expert” Spółka z o.o

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych

jest Firma Produkcyjno-Handlowa „Expert” Spółka z o.o. z siedzibą w Kruszynie Krajeńskim,

przy ul.Sosnowa 10

Cele przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

- zawarcie i wykonanie umowy (na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO).

- wypełnienie obowiązku prawnego, związanego z zawarciem umowy (na podstawie art..6 ust.1 lit.c,f RODO)

a w szczególności

przyjęcie zamówienia, udokumentowanie transakcji, rozpatrywanie reklamacji, dochodzenie roszczeń, weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta (klienta), archiwizacja, przechowywanie danych na potrzeby instytucji i urzędów upoważnionych z mocy prawa.

Przetwarzane dane: imiona, nazwiska, stanowisko służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby lub otrzymane z powszechnie dostępnych źródeł.

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu.

 Przetwarzane dane osobowe mogą zostać przekazane firmom i instytucjom, w związku z realizacją celów, m.in.: firmom transportowym, urzędom państwowym, bankom.

Czas przechowywania danych.

Przetwarzamy dane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania.

W przypadku danych związanych z zawarciem i wykonaniem umów ,okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynika wprost z przepisów prawa

Archiwizacji danych osobowych dokonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

  

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

- sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;

- usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;

- ograniczenia przetwarzania(wstrzymania operacji na danychlub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;

- dostępu do danych (wnosząc o informację dot przetwarzanych przez nasdanych oraz ich kopii ), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;

- przeniesienia danychw zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;

- wniesienia sprzeciwuwobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.

Chcąc skorzystać, z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze  wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania, na adres email: handel@expertfloat.pl lub listownie na adres podany poniżej.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Nasze dane adresowe: Firma Produkcyjno-Handlowa „Expert” Sp. z o.o.

86-005 Kruszyn Krajeński ul.Sosnowa 10

Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na email: handel@expertfloat.pl

 


2020 - Copyright

Created by Special Space