Ogólne warunki sprzedaży

§ 1.

1. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej Warunkami albo OWS, stanowią integralną część Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Firmą Produkcyjno-Handlową EXPERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kruszynie Krajeńskim, zwanym dalej „Sprzedawcą”, a przedsiębiorcą zwanym dalej „Kupującym”, z którym Sprzedawca zawiera umowę sprzedaży.

2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie przez Kupującego stosownego Zamówienia, zawierającego szczegółową specyfikację zamawianych wyrobów, ich ilość oraz sugerowany termin i dokładne miejsce dostawy.

3. Złożone zamówienie przez Kupującego oznacza akceptację niniejszych Warunków. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość, określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów – złożone w formie telefonicznej, fax, mailowej lub poprzez platformę pod adresem www.expertfloat.pl.

4. Niedopuszczalne jest wprowadzenie przez Kupującego jakichkolwiek zmian do niniejszych Warunków na składanym zamówieniu. Wszelkie takie próby pozostaną bezskuteczne.

5. Warunki mają zastosowanie we wszystkich kontaktach handlowych Sprzedawcy z Kupującym, nawet wtedy, gdy Umowa wyraźnie się do nich nie odwołuje, chyba że odmienne ustalenia zostały uzgodnione przez Sprzedawcę i Kupującego pisemnie, w sposób szczególny dla określonej umowy lub obsługi realizacji określonego kontraktu. W takim wypadku odmienne postanowienia szczególne mają pierwszeństwo wobec niniejszych Warunków, zaś postanowienia Warunków stosuje się w takim zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami szczególnymi umowy.

6. Kupującym może być wyłącznie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

7. Kupujący jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

8. Sprzedawca prowadzi sprzedaż hurtową z wyłączeniem detalicznej.


§ 2.

1. Oferta Sprzedawcy zamieszczona na platformie www.expertfloat.pl nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w konsekwencji nie jest wiążąca.

2. Kupujący oświadcza, że posiada właściwe umocowanie prawne do składania oświadczeń woli, a nadto oświadcza, że wszystkie zamówienia są składane przez niego osobiście lub przez osoby upoważnione, tj. w konsekwencji działania takich osób uznaje za działania własne i przyjmuje za nie pełną odpowiedzialność, tym samym ureguluje wszystkie należności wobec Sprzedawcy, wynikające ze złożonych zamówień.

3. Umowa jest zawarta w chwili, gdy Kupujący otrzyma Potwierdzenie Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4. Potwierdzenie zamówienia następuje w takiej samej formie jak zostało złożone zamówienie albo poprzez e-mail.

4. Jeśli Kupujący ma jakiekolwiek zastrzeżenia do treści Potwierdzenia Zamówienia, winien w ciągu jednego dnia roboczego zawiadomić o tym pisemnie Sprzedawcę. Natomiast jeżeli dostawa ma być realizowana w terminie krótszym niż 12 godzin, powyższy termin do złożenia zastrzeżeń przez Kupującego wynosi 2h (dwie godziny). Niedotrzymanie tego warunku oznacza, że Umowa została zawarta zgodnie z Potwierdzonym Zamówieniem.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w treści Zamówienia.


§ 3.

1. Terminy dostaw zamówionych wyrobów wynikają z Potwierdzenia Zamówienia. Dalsze zmiany dyspozycji Kupującego dotyczące instrukcji transportowych, miejsc dostarczenia, specyfikacji itp., mogą powodować opóźnienie w dostawie stosowną do zadysponowanych zmian oraz obciążenie Kupującego dodatkowymi kosztami. Analogiczna zasada obowiązuje, jeśli jakiekolwiek szczegóły Umowy lub wykonania muszą być wyjaśniane lub uzgadniane, lub gdy Kupujący pozostaje w opóźnieniu w dostarczeniu Sprzedawcy jakichkolwiek materiałów lub dokumentów niezbędnych do wykonania Umowy.

2. Dostawy częściowe są dozwolone, o ile w Umowie nie zastrzeżono inaczej.

3. Jeśli towar nie został dostarczony Kupującemu w ciągu 3 dni po awizowaniu wysyłki przez Sprzedawcę, Kupujący zobowiązany jest powiadomić o tym Sprzedawcę w ciągu dwóch dni roboczych, pod rygorem utraty praw do dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania przez Sprzedawcę umowy dostawy.

4. Warunkiem przejścia własności Produktów na rzecz Kupującego jest zapłata na rzecz Sprzedającego ceny Produktów oraz wszelkich należności związanych z realizacją Zamówienia.


§ 4.

1. Jeśli wystąpią okoliczności pozostające poza kontrolą Sprzedawcy i Kupującego, w szczególności takie jak zakłócenia w produkcji lub transporcie towarów spowodowane przez strajki, lokauty, awarie fabryki lub urządzeń powodujące brak dostępności zamówionych towarów, zagrożenie lokalne lub narodowe, międzynarodowe spory handlowe, zastosowanie się do żądań władz lokalnych lub narodowych, dostawa może być odpowiednio opóźniona lub zatrzymana, za powiadomieniem i do czasu przywrócenia normalnych warunków.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze Telekomunikacyjnej, z których korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie z platformy www.expertfloat.pl i oferowanych za jej pośrednictwem towarów.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie następstwa rozpowszechnienia czy utracenia przez Kupującego danych dostępowych do jego konta Klienta na platformie www.expertfloat.pl.

4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie platformy www.expertfloat.pl. Mając na względzie jej wysoki stopień zaawansowania mogą wystąpić awarie oraz błędy techniczne wynikające z funkcjonowania sprzętu lub oprogramowania. W takim przypadku Sprzedawca podejmie kroki w celu ograniczenia negatywnych skutków zaistniałych awarii lub błędów technicznych.

5. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług poprzez platformę www.expertfloat.pl z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Kupujących.


§ 5.

Z chwilą wydania towaru osobie upoważnionej do jego transportu, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.


§ 6.

1. Koszt transportu jest każdorazowo podany na Potwierdzeniu Zamówienia. Cena nie obejmuje - jeżeli występują: opłat celnych, ubezpieczenia zawartego na żądanie Kupującego, podatku VAT – jeżeli nie jest wyszczególniony na potwierdzeniu zamówienia.

2. Jeżeli w terminie dostawy na miejscu dostawy wskazanym przez Kupującego nie będzie osoby upoważnionej do odbioru zamówionego towaru, zamówiony towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy, a Kupujący zostanie obciążony koszami transportu poniesionymi przez Sprzedawcę. Po zapłaceniu powyższych kosztów transportu Kupujący może na własny koszt odebrać zamówiony towar z miejsca wskazanego przez Sprzedawcę.

3. W indywidualnie ustalonych sytuacjach uzasadnionych wielkością danego zamówienia. Sprzedawca dopuszcza możliwość pokrycia kosztów transportu


§ 7.

1. Zamówienia będą realizowane po cenach określonych w obowiązujących na dzień sprzedaży cennikach, a w przypadku ich braku, po cenach wskazanych przy poszczególnych towarach lub po cenach ustalonych indywidualnie.

2. Faktury są płatne w terminie określonym na fakturze VAT przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze VAT. W przypadku określenia formy zapłaty jako przedpłata, Kupujący zobowiązany jest zapłacić za dostarczony towar przed wydaniem towaru.

3. Jeśli płatna jest więcej niż jedna faktura VAT, Sprzedawca jest upoważniony do określenia kolejności zaliczenia płatności, nawet przy odmiennych dyspozycjach Kupującego.

4. Sprzedawca jest upoważniony do wstrzymania dostaw, jeśli Kupujący pozostaje w opóźnieniu z płatnością.

5. Szczegółowe zasady płatności, jej forma (przedpłata, pobranie, płatność odroczona na termin) oraz termin ustalane są indywidualnie przez Sprzedawcę.

6. Faktura VAT będzie dołączana każdorazowo do przesyłki, na życzenie Kupującego jej obraz będzie przesyłany drogą elektroniczną


§ 8.

1. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanego towaru. Jeśli towar jest niewłaściwy lub ilość nie jest zgodna ze specyfikacją, w szczególności z potwierdzeniem zamówienia – Kupujący odpowiednią adnotację obowiązany jest nanieść na dokument dostawy pod rygorem odmowy uznania reklamacji w tym zakresie.

2. Zgłoszenie wad fizycznych tkwiących w strukturze towaru odbywa się na zasadach Kodeksu cywilnego.

3. Reklamowany towar winien być odesłany Sprzedawcy niezwłocznie. O ile nie uzgodniono inaczej, towar reklamowany, jeżeli reklamacja jest uznana przez Sprzedawcę, zostanie wymieniony na towar bez wad w ciągu 14 dni. Termin określony w zdaniu poprzednim może zostać wydłużony w sytuacji, gdy wymiana dotyczy towaru importowanego, bądź niedostępnego czasowo u producenta.

4. Towary sprzedane nie podlegają zwrotowi z przyczyn innych niż nieprawidłowości jakościowe.


§ 9.

1. Sprzedawca udziela 12 miesięcy rękojmi na dostarczony towar, liczonej od daty dostawy towaru, pod warunkiem, że towar jest używany i przechowywany właściwie oraz w sposób zgodny z jego właściwościami technicznymi i przeznaczeniem.

2. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania towaru.

3. Jeżeli na towar dostarczony przez Sprzedawcę jest udzielana Gwarancja Producenta szczegółowe warunki gwarancji są określone w Karcie gwarancyjnej lub specyfikacji technicznej.


§ 10.

Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, w szczególności spory o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą poddawane pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu dla siedziby Sprzedawcy.


§ 11.

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszych OWS w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Warunków. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia oraz całego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.

2. Ewentualne zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia publikacji.

3. Każda nowa wersja OWS jest oznaczona odpowiednią datą i informacja o obowiązywaniu OWS dla danej umowy umieszczana jest na dokumencie sprzedaży/dokumencie WZ.

4. Za dzień publikacji uważa się zamieszczenie nowych OWS na stronie internetowej Sprzedawcy, tj. www.expertfloat.pl lub wywieszenia treści OWS w lokalu Sprzedawcy.

5. Niniejsze OWS opublikowano w dniu 25.09.2020 roku.


2023 - Copyright

Created by Special Space